Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
Gender təhsili resurslarının kataloqu


 • Giriş
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA GENDER TƏHSİLİNİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFINDA «AÇIQ CƏMİYYƏT» - AZƏRBAYCAN İNSTİTUTU QADIN ŞƏBƏKƏ PROQRAMININ ROLU (1997-2006-Cİ İLLƏR)
 • QŞP– ACİ – AZƏRBAYCAN TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNMİŞ, GENDER TƏHSİLİNƏ DAİR MÜSABİQƏ VƏ LAYİHƏLƏR
 • QŞP – ACİ – AZƏRBAYCAN TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNƏN GENDER PROBLEMATİKASININ DİGƏR İSTİQAMƏTLƏRİ ÜZRƏ MÜSABİQƏ VƏ LAYİHƏLƏR
 • DİGƏR TƏŞKİLATLAR TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNMİŞ MÜSABİQƏ VƏ LAYİHƏLƏR
 • QŞP – ACİ – AZƏRBAYCAN TƏRƏFİNDƏN KEÇİRİLMİŞ VƏ DƏSTƏKLƏNMİŞ YAY MƏKTƏBLƏRİ VƏ SEMİNARLAR
 • GENDER TEMATİKASINA DAİR ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSLAR VƏ İCLASLAR
 • GENDER MÖVZUSUNA DAİR NƏŞRLƏR
 • BAŞQA TƏŞKİLATLARIN DƏSTƏYİ İLƏ ÇAP EDİLMİŞ ŞƏRHLİ NƏŞRLƏRİN SİYAHISI
 • GENDER TEMATİKASINA DAİR MÜTƏXƏSSİSLƏR
 • GENDER TƏHSİLİ: AZƏRBAYCAN PANORAMI. AZƏRBAYCAN ALİ MƏKTƏBLƏRİNDƏ GENDER TEMATİKASI ÜZRƏ OXUNAN KURSLAR
 • WWW.GENDER-AZ.ORG PORTALINDA YERLƏŞDİRİLMİŞ TAMMƏTNLİ NƏŞRLƏR
 • ÖLKƏDƏ GENDER TƏDQİQATLARI İLƏ MƏŞĞUL OLAN SRUKTURLAR
 • KEÇİRİLMİŞ VƏ DAVAM EDƏN GENDER TƏDQİQATLARI
 • GENDER TEMATİKASINA DAİR İNTERNET-RESURSLAR
 • RESUME
 • SAYTIN YENİLİKLƏRİ

  AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

  AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
  GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

  Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
  QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

  Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

  Mərkəzin missiyası:
  # Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

  Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
  aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
  "GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

  Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
  ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

  Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

  Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
       Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b